EXECA - Executive Coaching Academy

Regulamin

Regulamin EXECA – Executive Coaching Academy

 1. Założycielami i właścicielami Akademii EXECA są: Agneiszka Polarczyk-Białek "Manufaktura osiągnięć"  i Piotr Mildner  Executive Management Agency E.M.A.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest pozytywne przejście procesu rekrutacji oraz opłacenie kosztów w zadeklarowanych terminach. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych – o przyjęciu do szkoły decyduje data zaksięgowania na koncie organizatora pierwszego przelewu od uczestnika.
 3. Warunki ewentualnej rezygnacji ze szkolenia po dokonaniu wpłaty:
  – W przypadku rezygnacji z uczestnictwa co najmniej na 60 dni przed rozpoczęciem zajęć, osoba wpłacająca lub firma  otrzyma zwrot 100% wpłaconej kwoty.
  – W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 30 dni przed rozpoczęciem zajęć, osoba wpłacająca lub firma otrzyma zwrot 50% wpłaconej kwoty
  – Organizator szkolenia nie przewiduje zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, z wyjątkiem ważnych zdarzeń losowych. 
 4. Po zakończeniu szkolenia absolwenci otrzymują certyfikat Akademii EXECA z podaną liczbą faktycznie odbytych godzin szkolenia i potwierdzeniem o złożeniu egzaminu zawodowego.
 5. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia jest aktywne uczestnictwo we wszystkich sesjach szkoleniowych (obowiązuje 100% frekwencja na zajęciach), oraz zrealizowanie co najmniej 20 sesji pair coachingu pomiędzy sesjami.
 6. Absolwenci, którzy nie spełnią tych warunków mogą otrzymać certyfikat po uzupełnieniu zaległości. Nieobecność na zajęciach można odrobić uczestnicząc w podobnych zajęciach w ramach  innej edycji, przy założeniu iż grupa nie przekracza 12 osób lub zajęciach indywidualnych, co jest rozwiązaniem dodatkowo płatnym.
 7. Osoby, które są czynnie praktykującymi coachami lub ukończyły inne kursy ( potwierdzone przedstawionymi zaświadczeniami lub certyfikatami) mogą mogą skorzystać z Modułu III programu Zostań Coachem, bez konieczności ukończenia Modułu I i II.
 8. Organizator szkolenia w ramach programu Zostań Coachem nie zapewnia  uczestnikom ani wyżywienia ani noclegu.
 9. Zajęcia mogą być nagrywane przez organizatora (z wyłączeniem interakcji pomiędzy uczestnikami) i używane do jego potrzeb informacyjnych i szkoleniowych.
 10. Uczestnik może nagrywać interakcje odbywające się w czasie zajęć lub pomiędzy nimi wyłącznie za zgodą osoby/osób w nich uczestniczących. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tego rodzaju nagrań przez uczestników.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia. W nieoczekiwanych sytuacjach losowych – uczestnik zobowiązuje się poinformować prowadzącego o swoim spóźnieniu lub nieobecności.
 12. Uczestnik zobowiązuje się do wyłączenia lub wyciszenia telefonu podczas zajęć.
 13. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania poufności co do treści i materiałów otrzymanych podczas warsztatów. Wszystkie materiały drukowane i elektroniczne (broszury, prezentacje, scenariusze ćwiczeń itp.) objęte są prawem autorskim i ich powielanie lub udostępnianie bez formalnej pisemnej zgody właściciela praw podlegają sankcjom karnym.